We Are Voice´s Användar- och Integritetspolicy

På We Are Voice värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna användar- och integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter innan du använder applikationen. Genom att ladda ned, konfigurera och använda applikationen ger du ditt samtycke till nedanstående villkor.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.
E-post: kontakt@wearevoice.se

Att använda applikationen

Informationen i applikationen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. We Are Voice arbetar ständigt för att informationen i applikationen skall vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i otillräcklig eller felaktig information. Detta innebär att We Are Voice inte kan garantera eller ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.

Immateriella rättigheter

Innehållet i applikationen och dess länkade webbplatser ägs eller nyttjanderätt därtill innehas av We Are Voice eller annat bolag som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av, eller är under gemensam kontroll med We Are Voice, licenshållare eller samarbetspartner, om inte annat anges, och omfattas av svensk och/eller internationell lagstiftning. We Are Voice innehar upphovsrättsligt och annat immaterialrättsligt skydd avseende applikationen och dess innehåll i enlighet med svensk och/eller internationell lagstiftning. Alla rättigheter förbehålles.

We Are Voice immateriella rättigheter får användas endast i enlighet med tillståndet givet genom denna policy eller efter skriftligt tillstånd från relevant bolag. Obehörig användning eller distribution av innehållet i applikationen kan bryta mot upphovsrätts-, varumärkes- och/eller annan svensk eller utländsk lagstiftning, och kan bli föremål för rättsliga åtgärder. Du har inte rätt att kopiera och skriva ut innehållet i applikationen för vare sig privat eller kommersiella syften. Innehållet får inte ändras, sändas vidare, återskapas eller publiceras. Pressmeddelanden, material från eventuella bildarkiv och andra dokument som har klassificerats som offentliga får dock användas kostnadsfritt för redaktionella ändamål utan vidare godkännande men under förutsättning att källan för informationen anges.

Personuppgifter och användarvillkor

Genom ifyllande av personuppgifter som du lämnar till oss i form av till exempel namn, telefonnummer, e-postadress och hemadress behandlas av oss på We Are Voice AB, org.nr. 559089-7988 med anledning av ditt intresse för våra produkter och tjänster och för att kunna rådge och informera dig kring dessa via telefon, e-post, sms eller postala utskick.

Om du skapar en kör i applikationen blir du samtidigt administratör av denna kör/grupp. De som därefter söker till din kör och som du godkänner, kommer att se din e-postadress. Du kan närsomhelst lägga över rollen som administratör på någon annan och därefter vara anonym för gruppens medlemmar.

Medlemmars e-postadresser kommer alltid dock vara synlig för gruppens administratör.

Vi försäkrar att vi inte kommer att sälja några personuppgifter till tredje part.

Genom att använda applikationen samtycker du vidare till att We Are Voice tar emot och lagrar information automatiskt från din mobiltelefon, såsom ditt mobilnummer samt de mobilnummer som du bjuder in att använda applikationen, IP-adress, cookie-information och vilka sidor du besöker, till våra loggfiler på vår server.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

We Are Voice AB, org.nr. 559089-7988, Drottningholmsvägen 13, 112 42 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål?

Ändamål Behandlingar som utförs Behandlingar som utförs
Skicka ut nyhetsbrev
 • E-postutskick
 • E-postadress
Hantera kundserviceärenden
 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice
 • Identifiering
 • Utredning av eventuella klagomål och supportärenden, inklusive teknisk support
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (e-post och/eller telefonnummer
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt
 • Tekniska uppgifter om din utrustning
Att kunna utvärdera, utveckla och förbättra vår tjänst för våra kunder
 • Anpassning av tjänster för att de ska bli mer användarvänliga
 • Kön
 • Bostadsort
 • Korrespondens och feedback avseende vår tjänst
 • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Tekniska data rörande enheter som används
 • Information om hur du har interagerat med oss, d.v.s. hur länge du lyssnat på musik, vilka låtar du lyssnat på etc.
Kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av vår tjänst
 • Skapandet av ett för dig personligt anpassat innehåll, t.ex. genom relevanta produktrekommendationer, presentation av dina specifika förmåner och erbjudanden
 • Personlig kommunikation baserad på ditt användarbeteende
 • Namn
 • E-post
 • Ålder
 • Kön
 • Bostadsort
 • Stämtillhörighet
 • Användargenererade data
 • Information om hur du har interagerat med oss, d.v.s. hur länge du lyssnat på musik, vilka låtar du lyssnat på etc.

Lagringsperiod: Som längst 90 dagar efter att kunden avslutar sitt konto hos oss.
Laglig grund: General Data Protection Regulation

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Vi sparar de uppgifter som du själv lämnar till oss och också de uppgifter som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla person- uppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar eventuellt även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgifts- ansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT- system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler). Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Tänk på att du som är kund hos We Are Voice kan ändra vissa uppgifter direkt i appen.

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring

(Inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (t.ex. produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden).

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler (genom att ändra inställningarna själv eller kontakta kundservice).

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Hur vi använder cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi kan komma att använda cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi använder den senaste infrastrukturen och tjänsterna för att skydda din sekretess, integritet och tillgång till dina personuppgifter. Vi ansvarar för att endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. Det är för att kunna tillgodose dig som kund och skapa bra service för dig.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Kontakta oss gärna på kundtjänst via e-post eller telefon:
E-post: kontakt@wearevoice.se

We Are Voice förbehåller sig rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy eller i innehållet i vår applikation. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på webbplatsen och i vår applikation. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.